hodnocení TV pro NG - VG.docx (25,4 kB) - platí pouze pro tělesou výchovu

Klasifikace 

platí pro výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu 

Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech výchov se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

-  stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu

-  osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivou 

   aplikaci

-  poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti

-  kvalita projevu

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně

-  estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a estetice

-  v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a stupni 

   tělesného vývoje studenta, všeobecná zdatnost, výkonnost

 

Klasifikační stupnice

Stupeň 1 (výborný)

Student je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvijí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvijí v individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků učebních osnov. Student převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nižší úroveň osobních předpokladů dohání aktivní přístupem a snahou.

Stupeň 3 (dobrý)

Student je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nepoužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý a dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Student je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schoopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Student je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnost a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický vkus.